» Ana sayfa   » Üyelik Sözleşmesi
Üyelik Sözleşmesi

Sözleşme

İşbu sözleşme, "www.servisnerede.com", Kısaca "WEBSİTESİ" olarak adlandırılacaktır) web sitesi ile, web sitesinin Internet rehberi hizmetlerinden, ürün,mal,hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal kullanıcı üyelerin, (Kısaca "ÜYE" olarak adlandırılacaktır), yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.


1) ÜYE, yayınlayacağı üyelik bilgileri , tanıtım bilgileri, resimler ve ilanlarına ilişkin olarak hukuki mevzuata uygun hareket edeceğini, özellikle Tüketicinin Korunması ve Reklam Hukukundan kaynaklanan yükümlülükler başta olmak üzere bu konudaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. WEBSİTESİ hukuki mevzuata uymadığını tespit ettiği üyelik bilgileri , tanıtım bilgileri, resimleri ve ilanları yayınlamaktan imtina edebilir. Bununla beraber bu hakkı kullanmış olsun olmasın ilgili üye tarafından web sayfasında yayınlanan herhangi bir ilan ve bilgi sebebi ile WEBSİTESİ` nin herhangi bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde ÜYE`ye rücu hakkı saklıdır.


2) WEBSİTESİ, ÜYE` lerin tanıtım bilgileri ve ilanları ile veritabanına kayıt olmalarını sağlayarak sanal rehber hizmeti vermektedir. WEBSİTESİ web sayfası işleticisi sıfatı ile bu sanal rehber hizmeti ortamından faydalanma imkanını ÜYE`lerine sağlar. Ancak sanal ortamda yapılan münferit iletişim işlemlerinin tarafları ise WEBSİTESİ ziyaretçileri olup WEBSİTESİ hiçbir surette bu ilişkilerin tarafı değildir ve söz konusu işlemlerden dolayı tarafların üzerinde doğan hak ve yükümlülüklerden dolayı da bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu itibarla WEBSİTESİ ilanlarda yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir garanti vermez. WEBSİTESİ, ÜYE` ler arasında ve "www.servisnerede.com"  web sitesi ziyaretçileri arasında gerçekleşen ticarete de hiçbir şekilde taraf olmadığı cihetle alım-satım ilişkisinden doğan tüm taleplerin, ilişkinin diğer tarafı olan kişiler sorumludur.


3) ÜYE, WEBSİTESİ tarafından belirlenen ve "www.servisnerede.com" web sitesinde duyurulan kurallar ve duyurular dahilinde ÜYE sıfatı ile WEBSİTESİ hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. WEBSİTESİ, "www.servisnerede.com" web sitesinde yapılacak işlemlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın, "www.servisnerede.com" web sitesinde duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


4) ÜYE, "www.servisnerede.com" web sitesinde duyurulan yasaklı ilan ve bilgilerden herhangi birini yayına sunamayacağı gibi herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde ÜYE olarak gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen bilgiler bulunduramaz. Bu tür girişimler WEBSİTESİ tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı mevcuttur. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk ÜYE`ye aittir ve herhangi bir sebeple WEBSİTESİ`nin bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.


5) ÜYE, "www.servisnerede.com" web sitesinde yayınlamak istediği ÜYE BİLGİLERİ `ni kendisi belirler. ÜYE BİLGİLERİ, "www.servisnerede.com" web sitesinden arama yapan ziyaretcilerin bilgisine sunulur. ÜYE BİLGİLERİ, Üyelik Süresi sona erinceye kadar  "www.servisnerede.com" web sitesinde yayınlanır. ÜYE BİLGİLERİ, WEBSİTESİ tarafından değiştirilemez. Üyelik Süresi tamamlan ve yenilenmeyen ÜYE BİLGİLERİ  "www.servisnerede.com" sitesinden kaldırılır. ÜYE Üyelik Süresi tamamlanmadan istediği bir zamanda ÜYE BİLGİLERİ`nin "www.servisnerede.com" web sitesinden kaldırılmasını talep edebilir. "www.servisnerede.com"web sitesinden  kaldırılan bilgiler farklı başka kişiler veya kurumlar tarafından kullanılmış ise WEBSİTESİ bu kişi veya kurumlardaki kullanımın devamından sorumlu değildir. Üyelik bilgileri üyelik süresi içinde, ÜYE` nin talebi ile yayından kaldırılıp daha sonra tekrar yayına alınmak istenir ise üyelik süresi yeniden başlayacağından yeni üye olarak kabul edilir . "www.servisnerede.com" web sitesinden yayınlanan iletişim ve tanıtım bilgilerinin yayınlanma sırası için ÜYE öncelik ve ayrıcalık talep edemez. WEBSİTESİ, "www.servisnerede.com" web sitesinde yayınlanan iletişim ve tanıtım bilgilerinin yayınlanma sırası ve önceliğini belirleme hakkına sahip taraftır.ÜYE tarafından Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca, Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda ilgili yasal hükümlere göre işlem yapılır.


6) WEBSİTESİ, dilediği zaman ÜYE` nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir,.Sözleşmeye aykırılık hallerinde WEBSİTESİ`nin maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme WEBSİTESİ`nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Sözleşme WEBSİTESİ`de yapılan faaliyetin WEBSİTESİ tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki WEBSİTESİ işini, ticari ortaklığını ve"www.servisnerede.com" web sitesi alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.


7) ÜYE, malını/ürününü/hizmetini satışa sunarken, teklif verirken, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı ürün/mal ile birlikte alıcıya teslimi zorunlu garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, WEBSİTESİ`ni hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve WEBSİTESİ`nin üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücû edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


8) WEBSİTESİ aracılığı ile yayınlanan ÜYE bilgilerinin herhangi bir başka alanda izinsiz kullanımından WEBSİTESİ sorumlu değildir. "www.servisnerede.com" web sitesinde kullanılan tüm içerikler izinsiz kullanılamaz.


9) ÜYE kendi isteği ile "www.servisnerede.com" web sitesindeki bilgilerini sildiğinde veya WEBSİTESİN`den silinmesini istediğinde WEBSİTESİ dışındaki her hangi bir başka kaynaktaki kullanımın devamından WEBSİTESİ sorumluluk kabul etmez.


10) WEBSİTESİ,  olabilecek her türlü makul kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, ÜYE`lerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.


11) Ödeme yapılmış bir Üyelik kaydının herhangi bir nedenle ÜYE ya da WEBSİTESİ tarafından iptali / sonlandırılması durumunda WEBSİTESİ tarafından geri ödeme yapılmaz.


12) WEBSİTESİ kurallarına aykırı davranışları nedeniyle üyeliği iptal edilen bir ÜYE, WEBSİTESİ tarafından onaylanmadıkça tekrar "www.servisnerede.com" a kayıt ve ÜYE olamaz.


13) ÜYE olunması durumunda, doldurulan formların eksiksiz doldurulması, verilen bilgilerin hatalı ve noksan olmasından dolayı sorumluluğun üyede olduğunu, üye peşinen kabul eder. "www.servisnerede.com" da  üye olurken oluşabilecek aksaklıklardan, bankalarla yaşana bilinecek problemlerden WEBSİTESİ sorumlu değildir.


14) ÜYE bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalayamaz iletemez, WEBSİTESİNDE yayınlanmasını, kullanılmasını talep edemez, WEBSİTESİ bu durumlarda kesinlikle sorumluluk kabul etmez, ÜYE adına "www.servisnerede.com" sitesinde kullanılmasından dolayı üçüncü şahıslarla yaşanacak bu tür anlaşmazlıklarda yükümlülük ve sorumluluk üstlenmez.


15) Kurallara uyulmaması halinde, bir başka üyeden veya bir başka şahıs veya kurumdan WEBSİTESİ yönetimine şikayet gelmesi ya da WEBSİTESİ tarafından böyle bir durumun tespiti durumunda, ÜYE` nin tüm bilgileri  "www.servisnerede.com" tarafından incelenebilir, ilan yazıları ve resimleri herhangi bir uyarıda bulunulmadan silinebilir; bu ÜYE` nin  üyeliği askıya alınabilir ya da tamamen iptal edilebilir.


16) ÜYE suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, iletemez ve "www.servisnerede.com" web sitesinde yayınlanmasını isteyemez


17) Bu maddeleri okuyup onaylamadan "www.servisnerede.com" a üye olamazsınız. Yeni üyelik sırasında, bu metni okuduğunuza dair en alttaki kutucuktaki işaret, tüm maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.


18) WEBSİTESİ ile ÜYE arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk T.C. vatandaşları arasında uygulama bulan Türk hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli DENİZLİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri`dir.


ServisNerede?com'da yer alan tüm resimler, dökümanlar, içerikler olmak üzere site materyalleri ile logolar ve alan adları telif hakları yasaları gereği hukuken korunmaktadır.İzinsiz kullanılması yasaktır.
Copyright © 2007-2018 ServisNerede?com. Tüm Hakları Saklıdır.